ថ្ងៃអាទិត្យ
Number Date Result
 1 Sunday , 01 - 08 - 2021  5  3  4  2  7  9
 2 Sunday , 25 - 07 - 2021  4  8  5  1  5  2
 3 Sunday , 18 - 07 - 2021  3  7  6  9  4  2
 4 Sunday , 11 - 07 - 2021  6  7  8  0  6  2
 5 Sunday , 04 - 07 - 2021  9  7  0  3  2  8
 6 Sunday , 27 - 06 - 2021  1  2  7  8  8  0
 7 Sunday , 20 - 06 - 2021  8  8  8  0  6  2
 8 Sunday , 13 - 06 - 2021  0  2  1  5  4  8
 9 Sunday , 06 - 06 - 2021  0  6  0  1  8  5
 10 Sunday , 30 - 05 - 2021  9  5  3  4  3  8
 11 Sunday , 23 - 05 - 2021  9  1  1  8  8  4
 12 Sunday , 16 - 05 - 2021  0  7  4  0  9  0
 13 Sunday , 09 - 05 - 2021  5  9  9  3  1  6
 14 Sunday , 02 - 05 - 2021  3  0  8  1  1  6
 15 Sunday , 25 - 04 - 2021  4  2  8  2  1  6
 16 Sunday , 18 - 04 - 2021  4  3  5  9  1  3
 17 Sunday , 11 - 04 - 2021  0  6  2  3  5  8
 18 Sunday , 04 - 04 - 2021  1  1  2  4  9  4
 19 Sunday , 28 - 03 - 2021  2  3  8  0  2  5
 20 Sunday , 21 - 03 - 2021  6  0  4  1  2  1
 21 Sunday , 14 - 03 - 2021  7  1  1  3  8  5
 22 Sunday , 07 - 03 - 2021  0  8  8  1  5  0
 23 Sunday , 28 - 02 - 2021  0  8  6  6  4  4
 24 Sunday , 21 - 02 - 2021  6  6  4  0  9  0
 25 Sunday , 14 - 02 - 2021  5  0  5  2  1  3
 26 Sunday , 07 - 02 - 2021  4  5  4  8  2  1
 27 Sunday , 31 - 01 - 2021  0  7  1  9  8  9
 28 Sunday , 24 - 01 - 2021  0  7  3  8  6  6
 29 Sunday , 17 - 01 - 2021  5  4  5  6  0  6
 30 Sunday , 10 - 01 - 2021  5  1  2  0  5  8
 31 Sunday , 03 - 01 - 2021  4  2  7  1  9  1
 32 Sunday , 27 - 12 - 2020  7  1  0  3  7  8
 33 Sunday , 20 - 12 - 2020  4  3  3  9  9  2
 34 Sunday , 13 - 12 - 2020  8  1  5  7  1  7
 35 Sunday , 06 - 12 - 2020  6  6  0  7  5  3
 36 Sunday , 29 - 11 - 2020  9  8  2  6  8  8
 37 Sunday , 22 - 11 - 2020  9  5  4  5  6  6
 38 Sunday , 15 - 11 - 2020  1  4  1  7  8  8
 39 Sunday , 08 - 11 - 2020  7  5  7  1  3  5
 40 Sunday , 01 - 11 - 2020  8  8  4  6  1  9
 41 Sunday , 25 - 10 - 2020  1  7  1  0  4  8
 42 Sunday , 18 - 10 - 2020  5  4  0  8  8  6
 43 Sunday , 11 - 10 - 2020  7  7  0  9  1  3
 44 Sunday , 04 - 10 - 2020  7  6  0  3  6  6
 45 Sunday , 27 - 09 - 2020  9  8  6  5  3  4
 46 Sunday , 20 - 09 - 2020  5  5  6  5  9  1
 47 Sunday , 13 - 09 - 2020  8  2  3  3  6  6
 48 Sunday , 06 - 09 - 2020  3  9  4  1  1  6
 49 Sunday , 30 - 08 - 2020  0  6  1  7  2  6
 50 Sunday , 23 - 08 - 2020  9  6  0  0  4  3
 51 Sunday , 16 - 08 - 2020  2  4  9  3  0  7
 52 Sunday , 09 - 08 - 2020  4  7  6  2  2  4
 53 Sunday , 02 - 08 - 2020  2  6  3  9  6  7
 54 Sunday , 26 - 07 - 2020  8  9  6  3  5  3
 55 Sunday , 19 - 07 - 2020  6  3  9  8  1  1
 56 Sunday , 12 - 07 - 2020  7  2  2  6  3  8