ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
Number Date Result
 1 Thursday , 06 - 10 - 2022  1  1  5  2  6  4
 2 Thursday , 29 - 09 - 2022  8  6  1  0  9  4
 3 Thursday , 22 - 09 - 2022  8  6  4  6  9  3
 4 Thursday , 15 - 09 - 2022  2  5  6  0  8  1
 5 Thursday , 08 - 09 - 2022  5  7  8  9  9  7
 6 Thursday , 01 - 09 - 2022  5  7  9  5  7  0
 7 Thursday , 25 - 08 - 2022  2  5  1  3  6  8
 8 Thursday , 18 - 08 - 2022  2  3  9  2  0  6
 9 Thursday , 11 - 08 - 2022  3  7  2  6  4  8
 10 Thursday , 04 - 08 - 2022  8  7  3  0  1  9
 11 Thursday , 28 - 07 - 2022  4  2  5  0  3  9
 12 Thursday , 21 - 07 - 2022  3  5  4  0  8  5
 13 Thursday , 14 - 07 - 2022  8  5  0  9  8  9
 14 Thursday , 07 - 07 - 2022  8  1  2  8  9  7
 15 Thursday , 30 - 06 - 2022  1  9  7  8  8  4
 16 Thursday , 23 - 06 - 2022  1  8  9  6  3  0
 17 Thursday , 16 - 06 - 2022  1  0  2  4  6  9
 18 Thursday , 09 - 06 - 2022  2  8  3  2  6  0
 19 Thursday , 02 - 06 - 2022  8  7  3  3  8  9
 20 Thursday , 26 - 05 - 2022  7  3  7  0  6  6
 21 Thursday , 19 - 05 - 2022  3  9  4  9  0  8
 22 Thursday , 12 - 05 - 2022  9  3  8  4  9  8
 23 Thursday , 05 - 05 - 2022  2  6  0  9  8  4
 24 Thursday , 28 - 04 - 2022  7  2  3  1  1  3
 25 Thursday , 21 - 04 - 2022  9  5  8  1  7  3
 26 Thursday , 14 - 04 - 2022  8  8  3  2  2  6
 27 Thursday , 07 - 04 - 2022  1  6  9  6  8  7
 28 Thursday , 31 - 03 - 2022  3  6  7  7  1  0
 29 Thursday , 24 - 03 - 2022  8  8  7  3  4  8
 30 Thursday , 17 - 03 - 2022  7  6  6  7  5  3
 31 Thursday , 10 - 03 - 2022  3  9  3  5  0  6
 32 Thursday , 03 - 03 - 2022  0  3  3  9  6  1
 33 Thursday , 24 - 02 - 2022  9  3  3  1  0  2
 34 Thursday , 17 - 02 - 2022  4  3  1  8  3  4
 35 Thursday , 10 - 02 - 2022  7  1  8  7  0  4
 36 Thursday , 03 - 02 - 2022  4  9  0  3  4  7
 37 Thursday , 27 - 01 - 2022  9  2  8  0  6  9
 38 Thursday , 20 - 01 - 2022  8  8  4  8  2  9
 39 Thursday , 13 - 01 - 2022  3  9  6  5  5  9
 40 Thursday , 06 - 01 - 2022  5  1  8  4  7  1
 41 Thursday , 30 - 12 - 2021  4  5  6  3  9  1
 42 Thursday , 23 - 12 - 2021  0  3  3  6  8  9
 43 Thursday , 16 - 12 - 2021  0  1  0  7  1  5
 44 Thursday , 09 - 12 - 2021  3  3  9  1  0  8
 45 Thursday , 02 - 12 - 2021  9  4  4  1  0  4
 46 Thursday , 25 - 11 - 2021  6  5  0  3  4  6
 47 Thursday , 18 - 11 - 2021  4  1  1  6  5  0
 48 Thursday , 11 - 11 - 2021  4  4  1  6  8  8
 49 Thursday , 04 - 11 - 2021  3  1  1  8  2  2
 50 Thursday , 28 - 10 - 2021  8  0  2  8  1  9
 51 Thursday , 21 - 10 - 2021  4  7  7  4  8  9
 52 Thursday , 14 - 10 - 2021  3  3  6  0  1  0
 53 Thursday , 07 - 10 - 2021  4  2  0  2  8  8
 54 Thursday , 30 - 09 - 2021  3  8  5  7  3  0
 55 Thursday , 23 - 09 - 2021  7  6  3  2  5  0
 56 Thursday , 16 - 09 - 2021  4  9  1  7  2  6
 57 Thursday , 09 - 09 - 2021  8  4  1  4  5  5
 58 Thursday , 02 - 09 - 2021  0  6  0  5  4  1
 59 Thursday , 26 - 08 - 2021  3  4  6  1  2  7
 60 Thursday , 19 - 08 - 2021  4  5  4  6  7  9
 61 Thursday , 12 - 08 - 2021  0  0  6  1  8  4
 62 Thursday , 05 - 08 - 2021  5  2  7  2  5  0
 63 Thursday , 29 - 07 - 2021  0  2  2  8  1  7
 64 Thursday , 22 - 07 - 2021  0  8  2  0  6  3
 65 Thursday , 15 - 07 - 2021  1  1  1  3  6  7
 66 Thursday , 08 - 07 - 2021  8  4  2  9  3  4
 67 Thursday , 01 - 07 - 2021  9  0  7  1  0  4
 68 Thursday , 24 - 06 - 2021  4  7  1  8  2  4
 69 Thursday , 17 - 06 - 2021  1  8  0  3  7  3
 70 Thursday , 10 - 06 - 2021  5  8  2  3  4  3
 71 Thursday , 03 - 06 - 2021  2  5  8  0  0  7
 72 Thursday , 27 - 05 - 2021  7  9  7  7  3  1
 73 Thursday , 20 - 05 - 2021  0  3  2  5  5  8
 74 Thursday , 13 - 05 - 2021  4  2  8  0  5  7
 75 Thursday , 06 - 05 - 2021  5  2  6  8  5  9
 76 Thursday , 29 - 04 - 2021  2  7  2  0  3  1
 77 Thursday , 22 - 04 - 2021  1  9  6  4  9  4
 78 Thursday , 15 - 04 - 2021  0  0  2  6  7  6
 79 Thursday , 08 - 04 - 2021  1  3  8  9  3  1
 80 Thursday , 01 - 04 - 2021  4  7  4  2  2  3
 81 Thursday , 25 - 03 - 2021  5  0  3  0  2  1
 82 Thursday , 18 - 03 - 2021  7  8  0  9  5  0
 83 Thursday , 11 - 03 - 2021  6  9  1  0  8  6
 84 Thursday , 04 - 03 - 2021  0  5  0  9  5  9
 85 Thursday , 25 - 02 - 2021  1  5  4  0  2  8
 86 Thursday , 18 - 02 - 2021  5  2  2  0  7  8
 87 Thursday , 11 - 02 - 2021  4  1  2  7  1  7
 88 Thursday , 04 - 02 - 2021  9  2  1  5  5  5
 89 Thursday , 28 - 01 - 2021  7  4  4  3  9  3
 90 Thursday , 21 - 01 - 2021  2  4  8  2  7  4
 91 Thursday , 14 - 01 - 2021  5  7  9  8  4  0
 92 Thursday , 07 - 01 - 2021  5  4  8  7  7  4
 93 Thursday , 31 - 12 - 2020  7  5  9  7  4  2
 94 Thursday , 24 - 12 - 2020  8  0  7  0  5  3
 95 Thursday , 17 - 12 - 2020  1  6  9  2  1  2
 96 Thursday , 10 - 12 - 2020  8  8  8  0  9  0
 97 Thursday , 03 - 12 - 2020  4  2  8  0  6  7
 98 Thursday , 26 - 11 - 2020  9  1  4  7  7  3
 99 Thursday , 19 - 11 - 2020  1  1  1  7  3  7
 100 Thursday , 12 - 11 - 2020  2  0  0  1  7  8