ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
Number Date Result
 1 Thursday , 29 - 07 - 2021  0  2  2  8  1  7
 2 Thursday , 22 - 07 - 2021  0  8  2  0  6  3
 3 Thursday , 15 - 07 - 2021  1  1  1  3  6  7
 4 Thursday , 08 - 07 - 2021  8  4  2  9  3  4
 5 Thursday , 01 - 07 - 2021  9  0  7  1  0  4
 6 Thursday , 24 - 06 - 2021  4  7  1  8  2  4
 7 Thursday , 17 - 06 - 2021  1  8  0  3  7  3
 8 Thursday , 10 - 06 - 2021  5  8  2  3  4  3
 9 Thursday , 03 - 06 - 2021  2  5  8  0  0  7
 10 Thursday , 27 - 05 - 2021  7  9  7  7  3  1
 11 Thursday , 20 - 05 - 2021  0  3  2  5  5  8
 12 Thursday , 13 - 05 - 2021  4  2  8  0  5  7
 13 Thursday , 06 - 05 - 2021  5  2  6  8  5  9
 14 Thursday , 29 - 04 - 2021  2  7  2  0  3  1
 15 Thursday , 22 - 04 - 2021  1  9  6  4  9  4
 16 Thursday , 15 - 04 - 2021  0  0  2  6  7  6
 17 Thursday , 08 - 04 - 2021  1  3  8  9  3  1
 18 Thursday , 01 - 04 - 2021  4  7  4  2  2  3
 19 Thursday , 25 - 03 - 2021  5  0  3  0  2  1
 20 Thursday , 18 - 03 - 2021  7  8  0  9  5  0
 21 Thursday , 11 - 03 - 2021  6  9  1  0  8  6
 22 Thursday , 04 - 03 - 2021  0  5  0  9  5  9
 23 Thursday , 25 - 02 - 2021  1  5  4  0  2  8
 24 Thursday , 18 - 02 - 2021  5  2  2  0  7  8
 25 Thursday , 11 - 02 - 2021  4  1  2  7  1  7
 26 Thursday , 04 - 02 - 2021  9  2  1  5  5  5
 27 Thursday , 28 - 01 - 2021  7  4  4  3  9  3
 28 Thursday , 21 - 01 - 2021  2  4  8  2  7  4
 29 Thursday , 14 - 01 - 2021  5  7  9  8  4  0
 30 Thursday , 07 - 01 - 2021  5  4  8  7  7  4
 31 Thursday , 31 - 12 - 2020  7  5  9  7  4  2
 32 Thursday , 24 - 12 - 2020  8  0  7  0  5  3
 33 Thursday , 17 - 12 - 2020  1  6  9  2  1  2
 34 Thursday , 10 - 12 - 2020  8  8  8  0  9  0
 35 Thursday , 03 - 12 - 2020  4  2  8  0  6  7
 36 Thursday , 26 - 11 - 2020  9  1  4  7  7  3
 37 Thursday , 19 - 11 - 2020  1  1  1  7  3  7
 38 Thursday , 12 - 11 - 2020  2  0  0  1  7  8
 39 Thursday , 05 - 11 - 2020  6  3  1  6  2  9
 40 Thursday , 29 - 10 - 2020  3  9  3  4  2  4
 41 Thursday , 22 - 10 - 2020  0  5  9  0  0  6
 42 Thursday , 15 - 10 - 2020  5  6  6  0  4  4
 43 Thursday , 08 - 10 - 2020  4  7  2  6  6  3
 44 Thursday , 01 - 10 - 2020  8  7  6  1  0  8
 45 Thursday , 24 - 09 - 2020  6  8  5  6  7  2
 46 Thursday , 17 - 09 - 2020  9  1  3  5  6  8
 47 Thursday , 10 - 09 - 2020  4  4  8  6  4  9
 48 Thursday , 03 - 09 - 2020  2  5  3  0  8  8
 49 Thursday , 27 - 08 - 2020  9  0  3  2  4  9
 50 Thursday , 20 - 08 - 2020  0  5  7  3  0  5
 51 Thursday , 13 - 08 - 2020  5  0  3  9  9  4
 52 Thursday , 06 - 08 - 2020  4  7  5  1  2  5
 53 Thursday , 30 - 07 - 2020  9  5  7  8  3  3
 54 Thursday , 23 - 07 - 2020  4  9  2  4  9  8
 55 Thursday , 16 - 07 - 2020  5  8  1  8  8  4