ថ្ងៃពុធ
Number Date Result
 1 Wednesday , 25 - 01 - 2023  7  3  1  4  4  1
 2 Wednesday , 18 - 01 - 2023  5  6  7  9  4  0
 3 Wednesday , 11 - 01 - 2023  5  3  1  4  7  5
 4 Wednesday , 04 - 01 - 2023  8  2  2  1  3  7
 5 Wednesday , 28 - 12 - 2022  2  5  9  9  3  0
 6 Wednesday , 21 - 12 - 2022  4  2  2  3  5  0
 7 Wednesday , 14 - 12 - 2022  1  4  0  5  7  6
 8 Wednesday , 07 - 12 - 2022  8  7  5  0  2  5
 9 Wednesday , 30 - 11 - 2022  7  6  3  4  3  6
 10 Wednesday , 23 - 11 - 2022  2  3  7  0  9  3
 11 Wednesday , 16 - 11 - 2022  6  6  0  1  9  5
 12 Wednesday , 09 - 11 - 2022  7  4  4  5  6  1
 13 Wednesday , 02 - 11 - 2022  0  8  2  1  4  5
 14 Wednesday , 26 - 10 - 2022  1  1  5  2  7  4
 15 Wednesday , 19 - 10 - 2022  9  7  9  7  4  2
 16 Wednesday , 12 - 10 - 2022  8  7  8  7  9  0
 17 Wednesday , 05 - 10 - 2022  7  0  3  7  3  4
 18 Wednesday , 28 - 09 - 2022  2  3  8  0  7  5
 19 Wednesday , 21 - 09 - 2022  3  0  9  1  3  7
 20 Wednesday , 14 - 09 - 2022  1  8  5  3  7  0
 21 Wednesday , 07 - 09 - 2022  3  1  4  0  8  8
 22 Wednesday , 31 - 08 - 2022  0  7  6  8  7  9
 23 Wednesday , 24 - 08 - 2022  0  4  1  4  2  7
 24 Wednesday , 17 - 08 - 2022  9  5  2  3  1  3
 25 Wednesday , 10 - 08 - 2022  3  4  1  7  0  7
 26 Wednesday , 03 - 08 - 2022  5  5  9  7  4  1
 27 Wednesday , 27 - 07 - 2022  6  8  7  9  5  3
 28 Wednesday , 20 - 07 - 2022  2  1  1  9  9  5
 29 Wednesday , 13 - 07 - 2022  2  3  2  5  2  9
 30 Wednesday , 06 - 07 - 2022  1  9  4  2  3  8
 31 Wednesday , 29 - 06 - 2022  1  5  1  4  0  6
 32 Wednesday , 22 - 06 - 2022  1  0  4  8  5  6
 33 Wednesday , 15 - 06 - 2022  5  1  5  1  1  8
 34 Wednesday , 08 - 06 - 2022  0  8  4  0  7  4
 35 Wednesday , 01 - 06 - 2022  1  8  4  2  7  0
 36 Wednesday , 25 - 05 - 2022  9  5  0  5  8  4
 37 Wednesday , 18 - 05 - 2022  8  0  1  5  9  6
 38 Wednesday , 11 - 05 - 2022  9  6  6  9  2  3
 39 Wednesday , 04 - 05 - 2022  4  5  4  5  6  2
 40 Wednesday , 27 - 04 - 2022  5  6  4  2  7  1
 41 Wednesday , 20 - 04 - 2022  7  8  2  7  9  5
 42 Wednesday , 13 - 04 - 2022  8  0  2  7  8  0
 43 Wednesday , 06 - 04 - 2022  6  3  2  8  6  0
 44 Wednesday , 30 - 03 - 2022  1  7  2  8  5  3
 45 Wednesday , 23 - 03 - 2022  4  0  3  5  2  4
 46 Wednesday , 16 - 03 - 2022  7  9  9  3  4  8
 47 Wednesday , 09 - 03 - 2022  4  9  3  0  6  7
 48 Wednesday , 02 - 03 - 2022  6  2  5  9  2  7
 49 Wednesday , 23 - 02 - 2022  2  6  1  7  6  0
 50 Wednesday , 16 - 02 - 2022  7  1  9  5  5  0
 51 Wednesday , 09 - 02 - 2022  2  3  4  1  3  6
 52 Wednesday , 02 - 02 - 2022  6  1  7  2  9  3
 53 Wednesday , 26 - 01 - 2022  4  0  5  1  7  3
 54 Wednesday , 19 - 01 - 2022  5  3  8  6  7  6
 55 Wednesday , 12 - 01 - 2022  2  6  5  4  7  3
 56 Wednesday , 05 - 01 - 2022  5  2  6  8  7  4
 57 Wednesday , 29 - 12 - 2021  5  4  0  8  3  4
 58 Wednesday , 22 - 12 - 2021  5  2  6  7  9  4
 59 Wednesday , 15 - 12 - 2021  0  9  9  1  2  4
 60 Wednesday , 08 - 12 - 2021  4  3  1  7  9  5
 61 Wednesday , 01 - 12 - 2021  1  3  2  6  5  3
 62 Wednesday , 24 - 11 - 2021  3  0  7  0  1  2
 63 Wednesday , 17 - 11 - 2021  3  6  2  7  5  4
 64 Wednesday , 10 - 11 - 2021  3  3  4  1  5  6
 65 Wednesday , 03 - 11 - 2021  0  1  1  4  6  2
 66 Wednesday , 27 - 10 - 2021  7  6  6  3  9  9
 67 Wednesday , 20 - 10 - 2021  4  6  0  9  1  2
 68 Wednesday , 13 - 10 - 2021  9  2  4  3  9  9
 69 Wednesday , 06 - 10 - 2021  9  8  2  7  3  4
 70 Wednesday , 29 - 09 - 2021  2  5  7  3  6  8
 71 Wednesday , 22 - 09 - 2021  4  0  0  7  4  6
 72 Wednesday , 15 - 09 - 2021  0  5  7  9  2  2
 73 Wednesday , 08 - 09 - 2021  2  3  7  6  0  3
 74 Wednesday , 01 - 09 - 2021  2  2  8  3  6  2
 75 Wednesday , 25 - 08 - 2021  5  0  4  1  8  0
 76 Wednesday , 18 - 08 - 2021  8  7  1  9  6  7
 77 Wednesday , 11 - 08 - 2021  9  6  1  2  2  8
 78 Wednesday , 04 - 08 - 2021  2  3  5  9  0  4
 79 Wednesday , 28 - 07 - 2021  5  8  0  5  7  3
 80 Wednesday , 21 - 07 - 2021  9  5  6  7  7  8
 81 Wednesday , 14 - 07 - 2021  0  7  7  3  4  0
 82 Wednesday , 07 - 07 - 2021  7  9  4  0  6  0
 83 Wednesday , 30 - 06 - 2021  2  7  4  1  9  1
 84 Wednesday , 23 - 06 - 2021  6  8  9  7  0  2
 85 Wednesday , 16 - 06 - 2021  9  4  5  9  7  1
 86 Wednesday , 09 - 06 - 2021  1  2  8  9  1  4
 87 Wednesday , 02 - 06 - 2021  7  1  5  3  0  6
 88 Wednesday , 26 - 05 - 2021  0  7  2  1  5  3
 89 Wednesday , 19 - 05 - 2021  2  3  6  1  6  8
 90 Wednesday , 12 - 05 - 2021  2  5  3  1  8  9
 91 Wednesday , 05 - 05 - 2021  8  0  5  2  3  1
 92 Wednesday , 28 - 04 - 2021  7  2  3  0  9  2
 93 Wednesday , 21 - 04 - 2021  2  9  4  2  8  0
 94 Wednesday , 14 - 04 - 2021  8  2  9  6  2  1
 95 Wednesday , 07 - 04 - 2021  6  2  0  5  6  2
 96 Wednesday , 31 - 03 - 2021  5  5  0  7  9  9
 97 Wednesday , 24 - 03 - 2021  4  5  1  3  3  9
 98 Wednesday , 17 - 03 - 2021  7  8  2  6  5  6
 99 Wednesday , 10 - 03 - 2021  2  7  8  9  8  1
 100 Wednesday , 03 - 03 - 2021  3  6  6  9  4  9