ថ្ងៃពុធ
Number Date Result
 1 Wednesday , 19 - 01 - 2022  5  3  8  6  7  6
 2 Wednesday , 12 - 01 - 2022  2  6  5  4  7  3
 3 Wednesday , 05 - 01 - 2022  5  2  6  8  7  4
 4 Wednesday , 29 - 12 - 2021  5  4  0  8  3  4
 5 Wednesday , 22 - 12 - 2021  5  2  6  7  9  4
 6 Wednesday , 15 - 12 - 2021  0  9  9  1  2  4
 7 Wednesday , 08 - 12 - 2021  4  3  1  7  9  5
 8 Wednesday , 01 - 12 - 2021  1  3  2  6  5  3
 9 Wednesday , 24 - 11 - 2021  3  0  7  0  1  2
 10 Wednesday , 17 - 11 - 2021  3  6  2  7  5  4
 11 Wednesday , 10 - 11 - 2021  3  3  4  1  5  6
 12 Wednesday , 03 - 11 - 2021  0  1  1  4  6  2
 13 Wednesday , 27 - 10 - 2021  7  6  6  3  9  9
 14 Wednesday , 20 - 10 - 2021  4  6  0  9  1  2
 15 Wednesday , 13 - 10 - 2021  9  2  4  3  9  9
 16 Wednesday , 06 - 10 - 2021  9  8  2  7  3  4
 17 Wednesday , 29 - 09 - 2021  2  5  7  3  6  8
 18 Wednesday , 22 - 09 - 2021  4  0  0  7  4  6
 19 Wednesday , 15 - 09 - 2021  0  5  7  9  2  2
 20 Wednesday , 08 - 09 - 2021  2  3  7  6  0  3
 21 Wednesday , 01 - 09 - 2021  2  2  8  3  6  2
 22 Wednesday , 25 - 08 - 2021  5  0  4  1  8  0
 23 Wednesday , 18 - 08 - 2021  8  7  1  9  6  7
 24 Wednesday , 11 - 08 - 2021  9  6  1  2  2  8
 25 Wednesday , 04 - 08 - 2021  2  3  5  9  0  4
 26 Wednesday , 28 - 07 - 2021  5  8  0  5  7  3
 27 Wednesday , 21 - 07 - 2021  9  5  6  7  7  8
 28 Wednesday , 14 - 07 - 2021  0  7  7  3  4  0
 29 Wednesday , 07 - 07 - 2021  7  9  4  0  6  0
 30 Wednesday , 30 - 06 - 2021  2  7  4  1  9  1
 31 Wednesday , 23 - 06 - 2021  6  8  9  7  0  2
 32 Wednesday , 16 - 06 - 2021  9  4  5  9  7  1
 33 Wednesday , 09 - 06 - 2021  1  2  8  9  1  4
 34 Wednesday , 02 - 06 - 2021  7  1  5  3  0  6
 35 Wednesday , 26 - 05 - 2021  0  7  2  1  5  3
 36 Wednesday , 19 - 05 - 2021  2  3  6  1  6  8
 37 Wednesday , 12 - 05 - 2021  2  5  3  1  8  9
 38 Wednesday , 05 - 05 - 2021  8  0  5  2  3  1
 39 Wednesday , 28 - 04 - 2021  7  2  3  0  9  2
 40 Wednesday , 21 - 04 - 2021  2  9  4  2  8  0
 41 Wednesday , 14 - 04 - 2021  8  2  9  6  2  1
 42 Wednesday , 07 - 04 - 2021  6  2  0  5  6  2
 43 Wednesday , 31 - 03 - 2021  5  5  0  7  9  9
 44 Wednesday , 24 - 03 - 2021  4  5  1  3  3  9
 45 Wednesday , 17 - 03 - 2021  7  8  2  6  5  6
 46 Wednesday , 10 - 03 - 2021  2  7  8  9  8  1
 47 Wednesday , 03 - 03 - 2021  3  6  6  9  4  9
 48 Wednesday , 24 - 02 - 2021  9  0  8  0  5  9
 49 Wednesday , 17 - 02 - 2021  9  6  1  9  3  3
 50 Wednesday , 10 - 02 - 2021  2  0  0  4  5  4
 51 Wednesday , 03 - 02 - 2021  1  1  0  1  8  3
 52 Wednesday , 27 - 01 - 2021  6  6  8  3  6  7
 53 Wednesday , 20 - 01 - 2021  6  5  4  7  5  7
 54 Wednesday , 13 - 01 - 2021  4  1  8  6  0  5
 55 Wednesday , 06 - 01 - 2021  2  9  0  3  7  2
 56 Wednesday , 30 - 12 - 2020  2  9  0  0  1  5
 57 Wednesday , 23 - 12 - 2020  6  1  0  8  6  8
 58 Wednesday , 16 - 12 - 2020  2  5  1  2  7  0
 59 Wednesday , 09 - 12 - 2020  4  4  2  9  5  0
 60 Wednesday , 02 - 12 - 2020  5  9  4  9  9  1
 61 Wednesday , 25 - 11 - 2020  5  8  1  2  9  9
 62 Wednesday , 18 - 11 - 2020  3  0  0  4  4  7
 63 Wednesday , 11 - 11 - 2020  2  1  3  8  8  6
 64 Wednesday , 04 - 11 - 2020  8  2  2  7  0  0
 65 Wednesday , 28 - 10 - 2020  3  4  2  0  9  9
 66 Wednesday , 21 - 10 - 2020  4  1  8  2  4  0
 67 Wednesday , 14 - 10 - 2020  8  3  4  2  3  9
 68 Wednesday , 07 - 10 - 2020  7  2  4  1  8  2
 69 Wednesday , 30 - 09 - 2020  8  5  3  2  7  1
 70 Wednesday , 23 - 09 - 2020  7  6  4  1  8  8
 71 Wednesday , 16 - 09 - 2020  8  1  2  6  0  8
 72 Wednesday , 09 - 09 - 2020  1  9  3  6  0  9
 73 Wednesday , 02 - 09 - 2020  8  9  5  3  0  2
 74 Wednesday , 26 - 08 - 2020  5  2  5  7  7  2
 75 Wednesday , 19 - 08 - 2020  7  5  3  1  0  1
 76 Wednesday , 12 - 08 - 2020  6  9  4  7  2  2
 77 Wednesday , 05 - 08 - 2020  4  8  1  5  8  5
 78 Wednesday , 29 - 07 - 2020  8  2  9  3  7  3
 79 Wednesday , 22 - 07 - 2020  9  2  1  6  0  5
 80 Wednesday , 15 - 07 - 2020  7  7  3  4  0  0