ថ្ងៃសុក្រ
Number Date Result
 1 Friday , 02 - 06 - 2023  7  9  7  9  7  9
 2 Friday , 26 - 05 - 2023  7  6  0  3  4  6
 3 Friday , 19 - 05 - 2023  7  7  7  0  5  5
 4 Friday , 12 - 05 - 2023  3  2  5  9  6  3
 5 Friday , 05 - 05 - 2023  8  0  2  8  0  9
 6 Friday , 28 - 04 - 2023  5  4  4  9  0  1
 7 Friday , 21 - 04 - 2023  9  9  6  0  8  3
 8 Friday , 14 - 04 - 2023  7  4  5  7  8  4
 9 Friday , 07 - 04 - 2023  3  9  0  4  1  5
 10 Friday , 31 - 03 - 2023  0  2  8  1  9  2
 11 Friday , 24 - 03 - 2023  1  5  3  5  8  7
 12 Friday , 17 - 03 - 2023  3  5  6  0  7  2
 13 Friday , 10 - 03 - 2023  0  3  3  1  9  6
 14 Friday , 03 - 03 - 2023  4  5  0  3  9  3
 15 Friday , 24 - 02 - 2023  1  2  8  2  7  4
 16 Friday , 17 - 02 - 2023  4  5  7  4  1  9
 17 Friday , 10 - 02 - 2023  2  7  2  9  8  3
 18 Friday , 03 - 02 - 2023  9  9  8  2  7  9
 19 Friday , 27 - 01 - 2023  6  2  0  1  3  9
 20 Friday , 20 - 01 - 2023  8  2  4  8  3  2
 21 Friday , 13 - 01 - 2023  0  4  2  1  9  0
 22 Friday , 06 - 01 - 2023  4  5  0  9  8  8
 23 Friday , 30 - 12 - 2022  1  8  3  5  6  1
 24 Friday , 23 - 12 - 2022  7  0  7  0  6  9
 25 Friday , 16 - 12 - 2022  9  2  5  9  7  4
 26 Friday , 09 - 12 - 2022  8  3  4  3  2  2
 27 Friday , 02 - 12 - 2022  6  1  4  3  7  8
 28 Friday , 25 - 11 - 2022  4  4  4  5  9  0
 29 Friday , 18 - 11 - 2022  9  6  3  6  6  0
 30 Friday , 11 - 11 - 2022  1  3  2  7  8  5
 31 Friday , 04 - 11 - 2022  2  9  1  4  5  4
 32 Friday , 28 - 10 - 2022  3  5  1  0  5  1
 33 Friday , 21 - 10 - 2022  6  7  3  4  5  5
 34 Friday , 14 - 10 - 2022  1  3  2  0  6  8
 35 Friday , 07 - 10 - 2022  4  5  7  0  4  4
 36 Friday , 30 - 09 - 2022  5  6  1  9  2  4
 37 Friday , 23 - 09 - 2022  4  5  6  9  5  8
 38 Friday , 16 - 09 - 2022  4  8  5  8  2  6
 39 Friday , 09 - 09 - 2022  5  5  5  3  7  6
 40 Friday , 02 - 09 - 2022  7  7  1  8  9  9
 41 Friday , 26 - 08 - 2022  2  9  3  0  7  1
 42 Friday , 19 - 08 - 2022  4  3  5  2  9  0
 43 Friday , 12 - 08 - 2022  4  0  7  4  8  4
 44 Friday , 05 - 08 - 2022  1  2  8  1  9  8
 45 Friday , 29 - 07 - 2022  1  3  5  1  4  4
 46 Friday , 22 - 07 - 2022  0  3  8  1  7  7
 47 Friday , 15 - 07 - 2022  4  0  7  0  1  8
 48 Friday , 08 - 07 - 2022  2  9  7  6  5  0
 49 Friday , 01 - 07 - 2022  3  1  2  6  7  3
 50 Friday , 24 - 06 - 2022  8  3  2  5  9  1
 51 Friday , 17 - 06 - 2022  4  3  7  5  9  6
 52 Friday , 10 - 06 - 2022  2  3  1  3  9  6
 53 Friday , 03 - 06 - 2022  6  3  1  5  4  0
 54 Friday , 27 - 05 - 2022  1  0  4  6  0  6
 55 Friday , 20 - 05 - 2022  1  6  7  8  6  4
 56 Friday , 13 - 05 - 2022  0  2  5  0  1  4
 57 Friday , 06 - 05 - 2022  0  7  3  0  2  1
 58 Friday , 29 - 04 - 2022  7  6  9  1  5  3
 59 Friday , 22 - 04 - 2022  6  2  1  3  6  4
 60 Friday , 15 - 04 - 2022  7  0  7  4  8  3
 61 Friday , 08 - 04 - 2022  7  4  5  8  7  4
 62 Friday , 01 - 04 - 2022  0  3  9  6  7  4
 63 Friday , 25 - 03 - 2022  7  9  8  2  5  1
 64 Friday , 18 - 03 - 2022  7  7  1  7  8  3
 65 Friday , 11 - 03 - 2022  7  3  1  8  9  9
 66 Friday , 04 - 03 - 2022  1  6  0  2  3  4
 67 Friday , 25 - 02 - 2022  1  3  7  0  1  3
 68 Friday , 18 - 02 - 2022  4  0  6  9  7  7
 69 Friday , 11 - 02 - 2022  4  4  6  4  0  9
 70 Friday , 04 - 02 - 2022  9  7  9  8  0  1
 71 Friday , 28 - 01 - 2022  3  2  3  6  0  6
 72 Friday , 21 - 01 - 2022  0  6  1  7  5  8
 73 Friday , 14 - 01 - 2022  3  9  4  6  1  7
 74 Friday , 07 - 01 - 2022  3  0  1  3  6  3
 75 Friday , 31 - 12 - 2021  1  4  3  6  5  7
 76 Friday , 24 - 12 - 2021  6  5  0  5  5  8
 77 Friday , 17 - 12 - 2021  1  6  4  6  9  2
 78 Friday , 10 - 12 - 2021  2  1  2  4  3  0
 79 Friday , 03 - 12 - 2021  5  3  8  2  1  7
 80 Friday , 26 - 11 - 2021  0  1  8  1  3  9
 81 Friday , 19 - 11 - 2021  6  0  6  2  3  4
 82 Friday , 12 - 11 - 2021  3  9  7  9  2  0
 83 Friday , 05 - 11 - 2021  3  7  4  0  1  5
 84 Friday , 29 - 10 - 2021  5  2  5  4  1  3
 85 Friday , 22 - 10 - 2021  0  0  2  0  9  6
 86 Friday , 15 - 10 - 2021  4  0  2  7  5  4
 87 Friday , 08 - 10 - 2021  8  2  3  0  7  4
 88 Friday , 01 - 10 - 2021  8  4  8  0  4  1
 89 Friday , 24 - 09 - 2021  0  6  6  4  7  8
 90 Friday , 17 - 09 - 2021  9  2  8  5  2  1
 91 Friday , 10 - 09 - 2021  9  8  5  2  6  7
 92 Friday , 03 - 09 - 2021  4  0  9  1  1  3
 93 Friday , 27 - 08 - 2021  0  2  8  5  0  1
 94 Friday , 20 - 08 - 2021  0  1  7  1  8  7
 95 Friday , 13 - 08 - 2021  5  6  0  1  3  1
 96 Friday , 06 - 08 - 2021  9  8  7  3  0  1
 97 Friday , 30 - 07 - 2021  2  1  8  6  2  1
 98 Friday , 23 - 07 - 2021  3  9  1  0  7  4
 99 Friday , 16 - 07 - 2021  8  2  0  4  3  6
 100 Friday , 09 - 07 - 2021  3  1  5  2  1  0