ថ្ងៃអាទិត្យ
Number Date Result
 1 Sunday , 24 - 09 - 2023  2  8  0  5  2  9
 2 Sunday , 17 - 09 - 2023  4  7  7  2  6  9
 3 Sunday , 10 - 09 - 2023  2  0  3  5  0  7
 4 Sunday , 03 - 09 - 2023  8  4  5  0  0  4
 5 Sunday , 27 - 08 - 2023  3  5  2  5  1  9
 6 Sunday , 20 - 08 - 2023  4  0  4  1  4  6
 7 Sunday , 13 - 08 - 2023  3  1  2  3  5  2
 8 Sunday , 06 - 08 - 2023  1  8  0  4  5  8
 9 Sunday , 30 - 07 - 2023  6  0  6  2  8  8
 10 Sunday , 23 - 07 - 2023  5  3  1  7  9  6
 11 Sunday , 16 - 07 - 2023  6  3  2  5  0  3
 12 Sunday , 09 - 07 - 2023  5  1  8  3  1  2
 13 Sunday , 02 - 07 - 2023  6  9  1  7  9  8
 14 Sunday , 25 - 06 - 2023  4  1  2  8  9  1
 15 Sunday , 18 - 06 - 2023  2  3  5  2  9  0
 16 Sunday , 11 - 06 - 2023  5  9  2  4  5  9
 17 Sunday , 04 - 06 - 2023  0  7  1  3  9  5
 18 Sunday , 28 - 05 - 2023  2  0  7  4  5  1
 19 Sunday , 21 - 05 - 2023  9  9  8  7  2  1
 20 Sunday , 14 - 05 - 2023  6  7  9  2  3  1
 21 Sunday , 07 - 05 - 2023  0  0  1  6  2  9
 22 Sunday , 30 - 04 - 2023  0  9  0  8  5  7
 23 Sunday , 23 - 04 - 2023  3  0  8  4  7  1
 24 Sunday , 16 - 04 - 2023  3  7  8  6  9  5
 25 Sunday , 09 - 04 - 2023  5  9  3  2  8  5
 26 Sunday , 02 - 04 - 2023  6  0  3  4  8  6
 27 Sunday , 26 - 03 - 2023  2  6  9  6  4  1
 28 Sunday , 19 - 03 - 2023  4  9  2  8  5  4
 29 Sunday , 12 - 03 - 2023  0  9  5  1  7  6
 30 Sunday , 05 - 03 - 2023  5  8  7  0  6  3
 31 Sunday , 26 - 02 - 2023  2  6  7  1  8  4
 32 Sunday , 19 - 02 - 2023  4  1  6  2  4  7
 33 Sunday , 12 - 02 - 2023  7  6  3  5  7  2
 34 Sunday , 05 - 02 - 2023  1  7  4  3  6  1
 35 Sunday , 29 - 01 - 2023  6  2  5  2  7  3
 36 Sunday , 22 - 01 - 2023  5  1  7  5  8  3
 37 Sunday , 15 - 01 - 2023  9  2  6  1  3  0
 38 Sunday , 08 - 01 - 2023  6  7  0  6  8  4
 39 Sunday , 01 - 01 - 2023  3  3  2  7  9  8
 40 Sunday , 25 - 12 - 2022  0  0  8  2  1  6
 41 Sunday , 18 - 12 - 2022  4  8  5  9  3  4
 42 Sunday , 11 - 12 - 2022  5  9  1  6  8  7
 43 Sunday , 04 - 12 - 2022  9  8  0  1  6  2
 44 Sunday , 27 - 11 - 2022  5  5  5  4  6  1
 45 Sunday , 20 - 11 - 2022  9  2  1  9  8  0
 46 Sunday , 13 - 11 - 2022  8  3  5  9  5  7
 47 Sunday , 06 - 11 - 2022  8  3  7  0  2  4
 48 Sunday , 30 - 10 - 2022  9  5  7  1  8  3
 49 Sunday , 23 - 10 - 2022  0  9  2  6  7  8
 50 Sunday , 16 - 10 - 2022  7  5  6  7  5  2
 51 Sunday , 09 - 10 - 2022  0  6  6  5  4  0
 52 Sunday , 02 - 10 - 2022  9  1  1  6  0  5
 53 Sunday , 25 - 09 - 2022  5  5  6  0  4  3
 54 Sunday , 18 - 09 - 2022  4  9  1  2  8  6
 55 Sunday , 11 - 09 - 2022  0  2  2  4  6  3
 56 Sunday , 04 - 09 - 2022  9  9  2  5  8  9
 57 Sunday , 28 - 08 - 2022  3  7  3  9  1  4
 58 Sunday , 21 - 08 - 2022  3  4  7  2  8  5
 59 Sunday , 14 - 08 - 2022  9  2  0  1  7  3
 60 Sunday , 07 - 08 - 2022  8  2  5  8  8  0
 61 Sunday , 31 - 07 - 2022  3  8  7  5  6  2
 62 Sunday , 24 - 07 - 2022  7  1  0  4  1  8
 63 Sunday , 17 - 07 - 2022  8  7  6  4  4  3
 64 Sunday , 10 - 07 - 2022  8  6  1  3  7  9
 65 Sunday , 03 - 07 - 2022  1  4  5  7  2  4
 66 Sunday , 26 - 06 - 2022  8  1  6  0  2  7
 67 Sunday , 19 - 06 - 2022  7  4  3  0  2  2
 68 Sunday , 12 - 06 - 2022  3  5  7  6  4  9
 69 Sunday , 05 - 06 - 2022  4  1  8  8  0  0
 70 Sunday , 29 - 05 - 2022  4  1  8  2  9  7
 71 Sunday , 22 - 05 - 2022  5  3  3  4  1  7
 72 Sunday , 15 - 05 - 2022  4  9  6  2  3  5
 73 Sunday , 08 - 05 - 2022  7  6  2  7  5  0
 74 Sunday , 01 - 05 - 2022  1  8  6  6  0  5
 75 Sunday , 24 - 04 - 2022  9  4  5  3  2  8
 76 Sunday , 17 - 04 - 2022  4  9  0  5  0  4
 77 Sunday , 10 - 04 - 2022  3  1  9  0  3  1
 78 Sunday , 03 - 04 - 2022  5  4  5  6  3  7
 79 Sunday , 27 - 03 - 2022  1  5  0  6  9  7
 80 Sunday , 20 - 03 - 2022  7  5  2  0  7  0
 81 Sunday , 13 - 03 - 2022  4  1  6  4  8  2
 82 Sunday , 06 - 03 - 2022  2  1  6  9  2  0
 83 Sunday , 27 - 02 - 2022  3  1  0  1  7  6
 84 Sunday , 20 - 02 - 2022  7  2  4  2  9  3
 85 Sunday , 13 - 02 - 2022  6  8  2  4  3  8
 86 Sunday , 06 - 02 - 2022  6  9  3  0  1  8
 87 Sunday , 30 - 01 - 2022  6  7  5  6  8  4
 88 Sunday , 23 - 01 - 2022  4  6  4  9  0  0
 89 Sunday , 16 - 01 - 2022  5  3  3  7  2  1
 90 Sunday , 09 - 01 - 2022  0  5  8  1  1  6
 91 Sunday , 02 - 01 - 2022  4  4  5  2  6  7
 92 Sunday , 26 - 12 - 2021  8  1  1  7  0  4
 93 Sunday , 19 - 12 - 2021  3  4  6  0  2  7
 94 Sunday , 12 - 12 - 2021  4  0  1  4  2  6
 95 Sunday , 05 - 12 - 2021  5  2  1  3  4  9
 96 Sunday , 28 - 11 - 2021  2  4  4  8  2  1
 97 Sunday , 21 - 11 - 2021  6  5  8  1  7  4
 98 Sunday , 14 - 11 - 2021  9  1  3  9  8  0
 99 Sunday , 07 - 11 - 2021  2  5  2  9  6  4
 100 Sunday , 31 - 10 - 2021  1  4  0  5  6  6